תנאי שימוש

חברת טלמי מערכות בע"מ (להלן: "החברה") מאפשרת למשתמשי קצה (להלן: "המשתמש/ים") ולנותני שירותים למשתמשי הקצה (להלן: "נותני שירות") לעשות שימוש במערכת למשלוח וקבלת הודעות sms (להלן: "המערכת") לנרשמים לשירות של החברה (להלן: "השירות") וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש").
 הרשמה לשירות כמפורט להלן ושימוש בשירות מהוה הסכמה מצד המשתמשים לתנאים אלה. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

הרשמה לשירות: 

 1.  הרשמת לקוח משתמש לשירות נעשית ביוזמת המשתמש באמצעות הקלדה ושליחתsms למספר המנוי של שירות "טלמי" עם קוד מסך המידע הרלוונטי ו/או מספר התור האישי של המשתמש.

שירות טלמי:
אופן קבלת השירות:

 1. מערכת "טלמי" תודיע ללקוח המשתמש, ב- smsחוזר על הרשמתו להפעלת השירות תוך ציון הסטטוס הרלוונטי לשירות המבוקש. השירות המבוקש יכול שיהה בכל מקום בו קיימת מערכת מידע אקטיבית הניזונה ממאגר נתונים ומשתנים שונים  המופצים לקהל הרחב באופנים שונים, ויזואליים כמו גם אמצעים אחרים, ע"י ספקי המידע ובאחריותם.
 2. במידה והשירות המבוקש הינו ניהול זמן המתנה ללקוחות ו/או השתלבות במערך תורים בנקודות השירות, תודיע מערכת "טלמי" ללקוח באמצעות  sms חוזר  על זמן כניסה צפוי לשירות כמו גם הודעת sms ללקוח מספר דקות טרם כניסתו לקבלת שירות. (להלן "השירות הבסיסי")
 3. לקוח משתמש המעוניין בעדכון שוטף (כל יחידת זמן שאורכה תלוי בשירות המבוקש) דקות ישלח את הסיפרה 4 לעדכון כל 15 דקות, את הסיפרה 3 לעדכון כל 20 דקות, את הסיפרה 2 לעדכון כל 30 דקות ואת הסיפרה 1 לעדכון כל 60 דקות למספר 8383  (להלן שירות "טלמי שוטף")
 4. מנוי המעוניין בהפסקת השירות, הן הבסיסי והן המורחב, ישלח את הספרה 0 למספר 8383
 5. במידה והלקוח המשתמש יהיה מעוניין גם בהטבות והנחות לחנויות ושירותים שונים הניתנים בסביבתו הקרובה, יפעל ע"פ הנחיות המערכת.
 6. למען הסר ספק,משתמש אשר יאשר קבלת דברי פרסומת למבצעים הטבות והנחות כאמור, ע"פ הנחיות מערכת "טלמי", ישא בעלות קבלת  הודעות אלו כמפורט לעיל , ולא תיהיה לו ו/או לצד שלישי כלשהו כל טענה תביעה או זכות אחרת  אל מול "טלמי".
 7. עוד יובהר וידגש, כי ל"טלמי" אין שום אחריות לגבי טיב המוצרים ו/או השירות שינתן ע"י הגורמים המפרסמים או נותני החסות לשירותים ולמוצרים כאמור לעיל, ולא תיהיה כנגד "טלמי" כל טענה תביעה או זכות אחרת באשר לכך.
 8. במידה והשירות המבוקש הינו קבלת מידע אקטיבי אחר הניתן ע"י מרכזי מידע ושירות שונים ובאחריותן הבלעדית, הרי שתהליך ההרשמה יהה  באמצעות שליחת sms למערכת "טלמי" ע"פ ההנחיות המפורטות בנקודות השירות השונות,הן כאלו המופיעות ע"ג מסך המידע והן כאלו המופצות באמצעות עלוני מידע ללקוח והוראות הפעלה, תוך התייחסות ספציפית של הלקוח למסך המידע המבוקש.

עלות השירות

 1. עלות קבלת כל הודעת  smsהינה 1 ₪. בעת ההרשמה בלבד למערכת "טלמי" תהה סך עלות שתי ההודעות הנכנסות הכרוכות בהרשמה 1 ₪ בלבד.
 2. עלות בדיקת מכשיר סלולאר לתמיכה בשירות Telme (שליחת המילה "טלמי" טרם תחילת פעילות) תהה עלות 0.5 ₪ בלבד.

הצהרות והתחייבויות המשתמשים-

 1. ידוע למשתמש, כי מתן השירות על-ידי החברה כפוף לקבלת שירות מאת צדדים שלישיים לרבות המפעילים הסלולאריים (להלן: "המפעילים") וכי יכול ותופסק ההתקשירות בין החברה לבין מי מבין אותם צדדים שלישיים בכל הקשור למתן השירותים המועברים על-ידי אותו צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. המשתמש מצהיר כי ברור לו שהמפעילים אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי המשתמש ו/או צד ג' כלשהו, לאספקת השירות  על-ידי החברה ולרבות לכל תקלה ו/או הפרעה מסוג כלשהו בתפעול השירותים מצידה של החברה ו/או תקלה במערכות של מי מהמפעילים ו/או ברשת הרט"ן וכי המפעילים משמשים אך ורק כמתווך להעברת הודעות ה- sms ובכפוף לתנאי ההסכמים שבינם לבין משתמשי הקצה, מגבלות מכשירי הקצה ומגבלות רשתות המפעילים.
 3. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שאין חברת "טלמי" אחראית בשום אופן לכל נזק  מכל סוג שהוא, לרבות מחיקת זיכרון ו/או הודעותsms  ואחרות שנישתמרו ע"י המשתמש, העלול להיגרם  לאמצעים האלקטרונים השונים עימם יחבור ויפעיל המשתמש את השירות המבוקש המסופק באמצעות "טלמי".  המשתמש יהיה האחראי באופן בלעדי למשלוח והרשמה לשירותי הודעות ה-sms, של "טלמי" לרבות התוכן, הכמות והנמענים, בין אם שלח אותן באמצעות תוכנה, ממשק או כל רכיב אחר שהותקן אצלו ועבורו, או נמסר לו על-ידי  צד שלישי כלשהו, ובין אם נעשה המשלוח על-ידי צד שלישי כלשהו או  או מי מטעמו בהתאם להוראות המשתמש שיתקבלו באמצעות הרשמה למערכת והסכמה לקבלת כל מידע שהוא ע"פ  תפריט האפשרויות שמערכת "טלמי" מציעה ללקוחותיה.
 4. ידוע למשתמש כי המפעילים רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, בכל עת, לנתק ו/או להפסיק ו/או להגביל מתן שירותי רט"ן לרבות השירות נשוא הסכם זה למי ממקבלי הודעות ה- sms, בין לבקשת מקבל ההודעות, בין בתקופות חירום ובין מכל סיבה אחרת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי "טלמי" ו/או המפעילים.
 5. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שקיימות מגבלות טכניות לגבי משלוח הודעות, בין השאר כמפורט בנספח א' לתנאי שימוש אלה.
 6. המשתמש יהיה האחראי הבלעדי למשלוח ההודעות על-פי המגבלות הקבועות בנספח א', וידוע לו כי אם לא יעמוד במגבלות אלה ההודעה עשויה להגיע באופן חלקי ו/או משובש ו/או לא להגיע ליעדה.
 7. ידוע למשתמש, כי העברת ההודעות כפופה, בין השאר, למגבלת הכיסוי הסלולארי והוא מודע לאופי הקשר הסלולארי לניתוקי השיחות שהינם במסגרת הנורמה הנוהגת לגבי תקשורת סלולארית, ולכך שבחלק מן האזורים בארץ יתכן שהכיסוי של התקשורת הסלולארית אינו מלא או רציף.
 8. בנוסף, ידוע למשתמש כי לא ניתן להבטיח כי כל הודעות ה-sms יגיעו לייעודן במועד בו התכוון לשלוח אותן, או בכלל, ו/או כי לא ניתן להבטיח כי לא יחול שיבוש בתוכן הודעת ה- sms, וכי "טלמי" לא תשא בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא,  במקרה בו איזה מהודעות ה- sms ששלח המשתמש לא הגיעה ליעדה או לא הגיעה ליעדה במועד בו נשלחה,  או כאשר חל שיבוש כלשהו בתוכן ההודעה. מובהר בזאת, כי במקרה בו הודעת ה- smsלא תגיע ליעדה, המשתמש לא יקבל הודעה על כך.
 9. למען הסר כל ספק מובהר ומוסכם בזאת, כי אי-הגעת הודעת sms ליעדה, מכל סיבה שהיא ו/או שיבוש שיחול בתוכן ההודעה, מכל סיבה שהיא, למעט במקרה בו ההודעה נחסמה בשרתי החברה ולא הועברה למפעיל, לא יפטרו את המשתמש מתשלום בעד הודעת ה- sms שנשלחה על-ידו.
 10. המשתמש מתחייב לציין בכל הודעת sms אם וככל שהמשתמש יתבקש לעשות שימוש בסימן מזהה. כמו כן המשתמש מתחייב להזין בשדה "השולח" (כמספר לחזרה) באם יתבקש, אך ורק ספרות, שהינן מספר אמיתי, לרבות מספרים מקוצרים המשמשים לפעילות sms, אשר רשום/ים על שם המשתמש או על שם בעלים אחר של המספר, אשר נתן הסכמה מפורשת ובכתב לקבלת המסרים החוזרים/השיחות החוזרות.
 11. המשתמש מודע לעובדה כי "טלמי" תהיה רשאית שלא לשלוח הודעת sms כלשהי, אם לפי שיקול דעתה הבלעדי, היא מפרה או עלולה להפר הוראה מהוראות החוק, והמשתמש יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בשל כך.
 12. ידוע ללקוח/ משתמש הנרשם לקבלת שירות "טלמי" לניהול זמן המתנה והשתלבות במערכות תורים כי ע"מ שמערכת "טלמי" תוכל להעריך נכון את לוחות הזמנים המשתנים מתור לתור ומשירות לשירות, עליה לבסס את חישוביה בהתאם לצריכת שירות בסיסית של שתי הודעות לפחות למשתמש( להלן "השירות הבסיסי") .
 13. למען הסר ספק מובהר, כי בעת הרשמת לקוח/משתמש לשירותי ניהול זמן המתנה והשתלבות במערכות תורים לא תהה ל"טלמי" כל אחריות או חבות, מכל מין וסוג, וביחס להערכות הזמנים הניתנים במסגרת השירות האמור, המתבסס על הערכות וכלים סטטיסטים ועל התנהלות אנושית של התור הרלוונטי ומאפייניו המשתנים.
 14. המשתמש מצהיר בזאת שהינו מודע לכך שכל מידע הנמסר במרכזי שירות שונים ומועבר ללקוח על בסיס מידע שמועבר ממרכזי השירות ובאמצעות הודעות sms על ידי "טלמי", הינו באחריות מוחלטת ובלעדית של הגורם המספק את המידע.
 15. המשתמש מצהיר בזאת  שבכל מיקרה של שיבוש ו/ או תוצאה ישירה או עקיפה כלשהי בשל המידע המתקבל כאמור, לא תהה ל"טלמי" כל אחריות על כך ולא יהיו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, כל טענות מענות או תביעות בקשר לכך.
 16. ידוע ללקוח כי כל מידע שיופץ באמצעות מערכות טלמי למכשיר הסלולאר של המשתמש שייך באופן בלעדי  לגוף מפיץ המידע, לטלמי ולמחזיק מכשיר הסלולאר אליו יועד המידע  ועל פי בקשתו. חל איסור על העברת/הפצת מידע זה לכל אמצעי אלקטרוני ו/או תקשורת אחר מלבד המכשיר אליו הוא יועד וזאת לרבות בהודעת מייל, הודעת תמונה וכדומה – ללא אישור מפורש של "טלמי".
 17. ידוע ללקוח המשתמש כי כל תוצאה של מידע רלוונטי שינתן במסגרת שירות "טלמי" יהיה על אחריותו הבלעדית של המשתמש, וכל תגובה של המשתמש עצמו לרבות צד שלישי כלשהו, בין תגובה רפואית, נפשית, פיזית, התנהגותית או תוצאת כל אירוע אחר שיתרחש בעקבות קבלת מידע כאמור יהיה על אחריות המשתמש בלבד ולא תיהיה ל"טלמי" כל אחריות או חבות מכל סוג שהוא לתוצאה או לתגובה האמורה.
 18. המשתמש מצהיר בזאת שאין ל"טלמי" כל אחריות על אופן וטיב השירות הניתנים במרכזי השירות.
 19. המשתמש מודע לכך שכל שיבוש או טעות ו/או איחור מכל סיבה שהיא או כל בעיה אחרת שתיווצר בשל מידע שהתקבל באמצעות "טלמי" יטופל ע"י הגורמים המוסמכים נותני השירות, במקום קבלת השירות בלבד.
 20. למען הסר ספק מובהר בזאת כי שירותי המערכת של " טלמי" יכולים להינתן רק לבעלי מכשיר סלולארי התומך בשליחה וקבלת שירותי sms, ולא תהה לשום גוף שהוא, בין מזמין, בין משתמש, ובין כל גורם אחר כלשהו , טענה, תביעה או מענה בקשר לכך .

הצהרות החברה

 

 1.  "טלמי" מתחייבת בזאת לעשות ככל יכולתה ע"מ להעניק ללקוחותיה שירות אמין ומדוייק ככל שניתן   בהערכת הזמנים הניתנים לנרשמים לשירות ותעמיד לצורך כך את כל מירצה כישרונה ואמצעיה הטכנולוגים המתקדמים.
 2.  "טלמי" מתחייבת בזאת לספק את המידע  המשתנה הניתן לה תוך דיוק מירבי ככל הניתן וזהות מוחלטת  למידע הניתן לה ע"י החברות והגופים ספקי השירות ובאחריותן.
 3.  "טלמי" מצהירה ומתחייבת בזאת כי תוכן כל אחת מהודעות ה- sms שישלח למקבלי הודעות ה- sms לא תכיל תכנים האסורים על-פי דין, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תעשה "טלמי" כמיטב יכולתה כי תוכן כל אחת מההודעות יעמוד בכל התנאים המפורטים בנספח ב' לתנאי שימוש אלה, אשר מהווים מגבלות תוכן למשלוח הודעות sms, וכי היא תיהיה האחראית הבלעדית לכך.
 4.  "טלמי" מצהירה כי היא בעלת מלוא הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני , פטנט, זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים. כמו כן הבאים לכדי ביטוי באופן ובשיטת העברת המידע המתפרסם ממרכזי השירות השונים אל הלקוח המשתמש באמצעות הודעות sms  למעט התכנים שיועברו בהודעות ה- smsשישלחו על-ידה, ויהיו על אחריותו הבלעדית של מרכז המידע והשירות וכי אלו אינן מהוות הפרת זכויות של צד שלישי כלשהו.
 5. החברה תנקוט בכל האמצעים הסבירים לאבטחת המידע שימסר לה על-ידי המשתמש, ואולם הינה מבהירה כי לא תוכל לאבטח את מערכת המידע מפני חדירות בלתי מורשות על-ידי צד שלישי ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתם בהתאם להסכם זה ובהתאם לכל דין. החברה רשאית לסרב להעניק למשתמש גישה לאתר ו/או לשירות או לחלקים מהם, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש באתר ו/או בשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה טענה כנגדה. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים/נתונים הנמסרים על-ידי המשתמש במסגרת הצטרפותו לשירות לצרכים סטטיסטיים ובכפוף להוראות החוק. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת את האתר, המידע, השירותים והקישורים הניתנים במסגרתו, ובכלל זה על-ידי הוספה, גריעה, הפסקתם או הגבלתם, שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המידע והשירותים המוצעים, תעריפים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר, בשירותים ותפעולם, לרבות סגירתם, מבלי לתת על כך כל הודעה מוקדמת. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע האמור.
 6.  "טלמי" מצהירה כי בכל עניין וסתירה בין המתפרסם בכל אמצעי תקשורת שהוא לרבות דיברי פרסום, הוראות הפעלה , שילוט  וכו', לבין האמור על פי תקנון זה, יגבר האמור בתקנון על כל  אמצעי אחר כאמור ויפורש על פיו בלבד.
 7. למען הבהר היטב ולמען הסר ספק, אין "טלמי" אחראית בשום אופן שהוא לכל נזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם בשל שימוש במערכת , הן ע"י מזמין השירות והן ע"י המשתמש עצמו, ו/ או לכל גורם וצד שלישי  כלשהו הנחשף למידע המתפרסם באמצעות מערכת " טלמי".

התמורה

 1. . תמורת השירות ישלם המשתמש את התשלום  של 1 ₪ לכל הודעת נכנסת של sms (להלן: "התמורה"). אולם, בעת הרשמה בלבד של המשתמש למערכת  תהה סך עלות  שתי ההודעות הנכנסות 1 ₪  בלבד.
 2. התשלום לחברה יתבצע באמצעות מערכת הגביה של המפעיל הסלולארי (להלן "המפעיל") ובאמצעות הרשאת החיוב של המשתמש שבידי ה"מפעיל".
 3. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את תעריפי השירות וזאת ללא הודעה מראש. עדכון תעריפים יכנס לתוקפו החל מרגע השינוי באתר. משתמש ששילם בעד השירות, ואשר לאחר שקיבל מאת החברה אישור אודות התשלום חל שינוי בתעריפים, לא יחול עליו השינוי בתעריפים.
 4. המשתמש יקבל פירוט על חיובים בגין שימוש במערכת באמצעות החשבונית החודשית אותה הוא מקבל מ"המפעיל" עימו יש למשתמש הסכם התקשירות באשר לקו הסלולארי המסויים אשר ברשות המשתמש.
 5. משתמש שעושה שימוש בשליחת הודעה לקבלת תוכן סלולארי (לרבות הטבות, קופונים וכדומה)ישלם את התמורה באמצעות חשבון הטלפון הסלולארי בו עשה שימוש למטרה זו, ע"פ הסכם ההתקשירות בינו ובין החברה הסלולארית המפעילה את הקו. בעל טלפון סלולארי שיאפשר לצרכן אחר לצרוך שירותי תוכן ישא בעלויות הכרוכות בכך ולא תהיה לו שום טענה ותביעה ל"טלמי" בגין כך.

אחריות

 1.  המשתמש או יוזם הודעת הבקשה להטבה או הנחה או קופון או כל תוכן אחר מ"טלמי",הכולל גם דבר פרסומת או חסות יהיה אחראי באופן בלעדי וכולל לכל שליחת  הודעת בקשה לקבלת ההטבות כאמור לעיל ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם תוכן הודעות ה- smsשליחתן ו/או קבלתן. המשתמש פוטר בזאת את "טלמי", שותפיה הטכנולוגיים ואת המפעילים מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך. "טלמי" לא תהיה אחראית לפקח על תכני הודעות ה- smsואף אם תפקח לא תחול עליה כל חבות בשל כך.
 2. המשתמש או יוזם ההודעה לקבלת התוכן מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה נגד החברה בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לשלוח הודעות sms, בשל גורם אשר אינו בשליטת "טלמי", לרבות תקלה טכנית במערכות מי מהמפעילים וכן בשל תקלה במערכות החברה ובלבד ש"טלמי" תפעל בשקידה ותוך זמן סביר לתקן כל תקלה כאמור.
 3.  "טלמי" לא תיהיה אחראית כלפי מי מלקוחותיה, לכל איחור/כשל ו/או נזק ו/או הפסד שנגרם בנסיבות של כח עליון. "כח עליון" לצורך תנאי שימוש אלה משמעו: כל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או צו מניעה שאינם קשורים בחברת "טלמי" ואינם נובעים ממעשה או מחדל של החברה, ו/או בעקיפין, פריצת מלחמה, גיוס כללי, פעולות טרור או איבה, אסונות טבע, אש, תאונה, שביתה ו/או השבתה, ובלבד שהחברה כאמור עשתה כל שניתן ובשקידה סבירה כדי למנוע את תוצאותיהן של נסיבות הכוח העליון.
 4. מובהר בזאת כי בכל מקרה בו תימנע מ"טלמי" האפשירות לקיים את התחייבויותיה, בשל דרישה ו/או הנחיה של רשות מוסמכת כלשהי, בין היתר משרד התקשורת, ו/או של מי מהמפעילים , תהא "טלמי" רשאית להודיע על ביטול ו/או הפסקת השירות לאלתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך. לעניין זה המשתמש מצהיר כי ברור לו שהמפעילים רשאים בכל עת להודיע ו/או להורות על הפסקת השירות ו/או לנתקו.
 5. אם ובמידה שתוגש כנגד "טלמי" טענה/דרישה/תביעה מצידו של צד ג' כלשהו, בגינם זכאית "טלמי" לדרוש שיפוי מהמשתמש, היא תודיע על כך למשתמש ותאפשר לו להתגונן בפני כל טענה/דרישה/תביעה כאמור. לעניין זה מובהר כי כל פעולה של המשתמש לצורך התגוננות מפני כל טענה/דרישה/תביעה כאמור לא תפגע בזכותה של "טלמי" להתגונן בפניהן גם באופן עצמאי, אם תבחר לעשות כן. אף צד לא יתפשר או יגיע להסדר ביחס לכל טענה/דרישה/תביעה כאמור ללא הסכמת הצד השני.

זכויות קניין רוחני

 1.  "טלמי" הינה בעלת מלוא הזכויות הקנייניות וזכויות היוצרים באתר ובמערכת ובכל רכיב תוכנה שנמצא באתר ו/או  נמסר למשתמש לצורך התחברות לשירות, וחל איסור מוחלט להעביר, לשכפל, להעתיק, לסחור בתוכנה או בחלק ממנה, והמפר תנאי זה יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
 2.  "טלמי" הינה בעלת מלוא הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בכל עיצוב,  טקסט קובץ גרפי, אשר מצוי באתר וחל איסור להעתיק ו/או להפיץ האמור ללא הסכמה מראש ובכתב של "טלמי".

ברירת דין ומקום שיפוט

 1. תנאי השימוש כפופים לדין הישראלי. הסמכות הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או משימוש בו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.

שינויים בתנאי התקנון

 1. החברה רשאית לשנות בעתיד את תקנון השירות. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. למרות האמור לעיל, החברה תודיע למשתמשים על תחילת גביית תמורה ו/או העלאת תעריפים ו/או שינוי מנגנון החיוב בגין השירות באמצעות הודעה באתר השירות ופרסום המחיר החדש ו/או מנגנון השירות החדש במודעות פרסומת בעיתונות. מומלץ למשתמש לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון.

שונות:

 1. במידה והמשתמש אינו הבעלים הרשום של קו הטלפון הסלולארי לגביו מתבקש השירות, הרי שהמשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כלפי החברה כי הצטרפותו לשירות (לרבות חיובו בתשלום בגין השירות), הנה על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של קו הטלפון עבורו יירשם השירות כאמור, וכי הוא ישא בלעדית באחריות וישפה את החברה בגין כל תביעה ו/או דרישה של הבעלים הרשום של קו הטלפון לגביו התבקש השירות.
 2. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
 3. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 4. השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו.
 5. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.
 6. מובהר כי ביצוע הרשמה לשירותי יוניסל ו/או הורדה ו/או צריכה של תכנים כמפורט לעיל, על –ידי מי שגילו הוא פחות מ-18 ("קטין") תהיה אך ורק באישור הורה או אפוטרופוס של הקטין ו/או באישור בעל מכשיר הטלפון. בצריכת שירותים כאמור, המשתמש מאשר כי קיבל את האישור כמפורט לעיל.


נספחים

 1. נספח א' – מגבלות טכניות למשלוח הודעות sms
  א. ניתן לשלוח הודעות בעברית בלבד ובתנאי שמכשיר הקצה תומך בקבלתן.
 2. נספח ב' – מגבלות תוכן למשלוח הודעות sms
  א. הודעות ה – sms לא יכללו כל תכנים האסורים על-פי כל דין או הסכם ואף לא יכילו כל אחד מהתכנים המפורטים להלן: כל חומר הפוגע ו/או העשוי לפגוע ו/או מפר ו/או עלול להפר זכויות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או סודות מסחריים. כל חומר פורנוגראפי, ארוטי או בעל אופי מיני ו/או שעלול לפגוע ברגשות הציבור.
  ב. כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשירות עימם. כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב וכן לא תהווה באופן כלשהו "דואר זבל" (spam). סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור. כל חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל. כל חומר המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו. כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.
  ג. כל חומר בעל אופי או תוכן עוין, מאיים, גס, גזעני, פוגע ברגשות הציבור, עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי. כל חומר הפוגע ו/או העשוי לפגוע במוניטין ובשם הטוב של החברה או מי מהמפעילים. כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981.
  ד. כל קישור (Link) או הפניה לחומר שפרסומו נאסר לפי סעיף זה. כל חומר שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב או שאינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט. כל תוכן לרבות פרסום או שיווק הנוגע, במישרין או בעקיפין, לשירותי המפעילים ו/או למפעילים ו/או לציוד קצה ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין על-ידי מי מהמפעילים. כל חומר האסור על פי כל דין.
כניסה לוואצאפ
עזרה ?
איך נוכל לעזור ?