תנאי שימוש

חברת טלמי מערכות בע"מ (להלן: "החברה") מאפשרת למשתמשי קצה (להלן: "המשתמש/ים") ולנותני שירותים למשתמשי הקצה (להלן: "הלקוחות") לעשות שימוש במערכות לזימון וניהול תורים  (להלן: "המערכ/ות") לצורך קביעת תורים לפגישות פיזיות או דיגיטליות, תזכורן, מעקב אחריהן וניהולן (להלן: "השירות") וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן "תנאי השימוש").
 כניסה לשירות יכולה להתבצע ביוזמת הלקוח או המשתמש עצמו ומהווה הסכמה מצידם לתנאי השימוש. האמור בתנאי השימוש בלשון זכר נועד לנוחות בלבד, ומתייחס לנשים וגברים כאחד.

השימוש במערכת מעיד על הסכמתך להוראות ותנאי השימוש להלן:

 • אם אינך מעוניין לקבל ו/או לאשר את תנאי השימוש שלהלן, כולם או חלקם עלייך להפסיק את השימוש במערכת לאלתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת או בדיעבד. שימושך במערכת לאחר ביצוע תוספת ו/או שינויים מעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש מעת לעת. נוסח תנאי השימוש המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח תנאי השימוש המפורסם באתר.
 • תנאי השימוש להלן יחולו לגבי כל שימוש במערכת, לרבות כניסה למערכת, שימוש בשירותים המוצעים בה ו/או שימוש במידע הזמין במערכת וכן כל שימוש אחר בה בין אם באמצעות מחשב ביתי, מחשב נייד, מכשיר סלולרי, טאבלט ו/או כל מחשב ו/או מכשיר תקשורת אחר, דרכו מתאפשרת הגישה למערכת, באמצעות כל תצורה ודרך כל מערכת הפעלה מתאימה.
 • כתנאי לשימוש הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש במערכת למטרה בלתי חוקית ו/או לכל מטרה האסורה על פי התנאים.
 • החברה תהא רשאית לפעול בדרך של השעיה, חסימה ו/או נקיטת כל פעולה (משפטית או אחרת) כנגד משתמש אשר יפר את תנאי השימוש להלן.

המשתמש מצהיר שהשימוש במערכת ובתכנים שבה ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא תהא לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש או מגבלותיו. השימוש בתכנים המוצגים בשירות ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה.

החברה אינה ולא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין, במפורש או במשתמע, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של תכני המערכת או השירותים הניתנים או מוצעים דרכה. כל הסתמכות מצדך על תוכן המוצג במערכת או דרכה הינה באחריותך המלאה.

מבלי לגרוע מן האמור, ובכפוף לדין החל, החברה אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמשים או הלקוחות או לרכושם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים בשירותים כולל קישורים הקיימים במהלך הממשק עם הלקוח המפנים לאתרים או גופים אחרים.

החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

המערכת משתמשת  Cookies  ("עוגיות") לצורך תפעולה השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בה, לאימות פרטים, כדי להתאים את המוצג להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי המערכת, מהיכן הגעת אליהם, מידע שאתה מבקש ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתרי המערכת. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך מעוניין לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות במערכות החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע.

החברה תעשה ככל יכולתה לתת שירות רציף ויעיל ללקוחות אך אינה מתחייבת שהשירות הניתן לא יופרע כתוצאה מהפרעות בין אם כתוצאה מגישה לא חוקית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה או מי מספקיה ובכפוף לדין החל, לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו ללקוח, למשתמש או לרכושם או לצד ג' עקב כך.

החברה פועלת לאבטח את המערכת, לרבות המוצג בה, נגיש באמצעותה או נמסר דרכה, בכל אמצעי אבטחה הסבירים והמתקדמים, לרבות המידע שהוזן במערכת בידי המשתמש.
כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על המערכת ועל רכיבי החומרה הקשורים בתפעולה ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על המערכת ועל תוכנה מפני חדירות פרצות או האזנות בלתי מורשות.
החברה עושה ככל שיכולתה בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידי משתמשי המערכת ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.
 עם זאת, החברה אינה מתחייבת להבטחה הרמטית או מוחלטת, כי לא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות אשר תוביל לחשיפת מידע לגורמים זרים ו/או לא מורשים ו/או לאובדן של המידע. לפיכך, מובהר בזאת כי החברה לא תהא אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או כל נזק כלשהו שנגרם בשל השימוש במערכת ו/או בתוכן המוצג בה ו/או בשימושים הנלווים לה, על ידי המשתמש במערכת או מי מטעמו.

הנך מסכים לכך ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות המערכת נמסר מרצונך החופשי.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

רישום לתורים

בנוסף לאמור בתנאי שימוש אלו, כל לקוח הקובע ו/או מעדכן ו/או מבטל תור (להלן "רישום") באתר מתחייב :

 • למסור פרטים מלאים ונכונים בעת הרישום ולא לבצע כל רישום סרק לתורים שאין בכוונתו לממש או שלא בתום לב .
 • כי הפרטים אותם הוא מוסר בעת הרישום הם שלו או של קטינים שהוא אחד מהוריהם או אפוטרופסיהם לפי דין, וכי פרטים אלו מהווים דרכי התקשרות עימו, וכי פרטים אלו יישמרו במאגרי המידע של בעל העסק אליו הוא נרשם.
 • כי הוא בן 18 לפחות, או שהוא מתחת לגיל 18 ויידע את הוריו או אפוטרופסיו החוקיים, בדבר השימוש באתר, כי קיבל את הסכמתם לכך וכי הן המשתמש והן הוריו/אפוטרופסיו הסכימו לקבלת התנאים לרבות תנאי הגבלת האחריות כאמור לעיל.
 • כי מוסכם עליו שהאתר מציג יומנים וירטואליים ונתונים אודות העסקים המנהלים יומנים וירטואליים באמצעות האתר, כפי שעסקים הזינו. לכן, לאתר לא תהיה שום אחריות, לנכונות שעות הקבלה ו/או לנכונות השעות הפנויות ו/או לקיום התור ע"י בעל העסק וכל פרט אחר הנודע לעסק ו/או לטיב השרות של העסקים האמורים.
 • כי הוא מסכים שהחברה תשלח אליו הודעות בממשקים כמו דואר אלקטרוני, SMS, WhatsApp הדרושות לשם ניהול התורים במסגרת השירות.
 • כי לא יכלול כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם, למעט מידע הדרוש לקביעת תורים ו/או ביטול תורים ביומנים וירטואליים של עסקים המנוהלים באתר, עבור קטינים שהוא אחד מהוריו או אפוטרופסו לפי הדין.

 

הדין החל על תנאי שירות אלה הינו דין מדינת ישראל. הנך מסכים בזאת כי כל סכסוך הקשור במישרין או בעקיפין לתנאי שירות אלה או לשימוש באתר יתברר באופן בלעדי בבית המשפט של מחוז תל אביב – יפו.

כניסה לוואצאפ
עזרה ?
איך נוכל לעזור ?